Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Wydział Prawa i Administracji organizuje czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny. Celem tych studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa, świadomości prawniczej oraz przygotowanie do obrony rozprawy doktorskiej.

Stacjonarne studia doktoranckie realizowane są poprzez indywidualne programy uzgadniane z opiekunami naukowymi, których wyznacza się spośród doktorów habilitowanych oraz profesorów wybranej Katedry lub Zakładu. Do programów tych należy w szczególności udział w seminariach opiekuna naukowego, wykładach organizowanych dla doktorantów przez Wydział Prawa i Administracji UW w osiem sobót w semestrze oraz 60 godzin zajęć dla doktorantów z przedmiotów ogólnych (do wyboru przez doktoranta, także spośród dostępnych przez Internet). Obrona pracy doktorskiej powinna nastąpić nie później niż na czwartym roku studiów.

 

Tabela CMS

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

FORMA STUDIOWANIA

KOSZT    STUDIÓW(2)

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

 

 

 

Wymagane dokumenty